Godło Uniwersytetu, Orzeł Zygmuntowski w okręgu.

Informacje prawne na temat przetwarzania danych osobowych
na Uniwersytecie w Białymstoku.


Niniejsza polityka ochrony prywatności jest wypełnieniem obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej jako: RODO.

Celem polityki jest określenie działań podejmowanych przez Uniwersytet w Białymstoku w zakresie danych osobowych przekazywanych przez osoby fizyczne.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet w Białymstoku, ul. Świerkowa 20 B, 15-328 Białystok.

W Uniwersytecie w Białymstoku wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@uwb.edu.pl.

Przetwarzanie danych osobowych przez Uniwersytet odbywa się w celu realizacji obowiązków określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, prowadzenia z Panem/Panią korespondencji oraz innych form komunikacji (np. kontakt telefoniczny) związanych z zapytaniami oraz żądaniami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych.

Przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywa się w związku z realizacją obowiązku prawnego (przesłanka z art. 6 ust. 1 lit. c RODO), który ciąży na Uniwersytecie oraz w związku z wykonywaniem umów (przesłanka z art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

W niektórych przypadkach, dane osobowe są przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń dotyczących realizacji praw osób, których dane dotyczą. Podstawą prawną przetwarzania jest w takim przypadku prawnie uzasadniony interes administratora (przesłanka z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na konieczności ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń, a także na obronie przed roszczeniami. Obiekty Uniwersytetu są objęte systemami monitoringu wizyjnego, a podstawą prawną przetwarzania danych w postaci wizerunku jest prawnie uzasadniony interes administratora danych (zapewnienie bezpieczeństwa, ochrona mienia).

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane następującym kategoriom odbiorców:

 • organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne i w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa (np. Policja, Prokuratura, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, );
 • podmiotom świadczącym usługi wsparcia i rozwoju w ramach usług informatycznych;
 • podmiotom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie;
 • innym wykonawcom zamówień publicznych w zakresie i celu określonym przedmiotem zamówienia;

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora danych, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.

Administrator nie podejmuje na przetwarzanych danych czynności polegających wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu.

Uniwersytet w Białymstoku zapewnia wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez Uniwersytet odpowiednie prawa wynikające z RODO. W związku z tym przysługują Pani/Panu następujące prawa: 

 • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii danych;
 • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”) – w przypadku gdy
  (i) dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
  (ii) osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, a administrator nie wykazał istnienia ważnych podstaw do dalszego przetwarzania danych osobowych, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
  (iii) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, (iv) dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
  (v) dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
 • prawo do przeniesienia danych, w sytuacji gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy lub zgody w sposób zautomatyzowany;
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy:
  (i) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
  (ii) przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
  (iii) administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
  (iv) osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w sytuacji gdy Uniwersytet przetwarza Pana/Pani dane osobowe w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora.

We wszystkich przypadkach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.


§ 1 Polityka Cookies

1. Niniejsza Polityka Cookies określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez Uniwersytetw Białymstoku z siedzibą w Białymstoku. 

§ 2 Definicje

1. Administrator – oznacza Uniwersytet w Białymstoku z siedzibą w Białymstoku (15-328), ul. Świerkowa 20 B wpisaną do rejestru prowadzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego; NIP: 542-23-83-747; Regon: 050562207, która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika. 

2. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu. 

3. Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu. 

4. Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu. 

5. Serwis – oznacza stronę internetową, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą w domenie uwb.edu.pl. 

6. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do stron internetowych Serwisu. 

7. Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną. 

§ 3 Rodzaje wykorzystywanych Cookies 

1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość. 

2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies: 
a) Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. 
b) Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm Cookiem trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. 

3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies. 

§ 4 Cele w jakich wykorzystywane są Cookies 

1. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu poprawnej konfiguracji serwisu, a w szczególności do: 
a) rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb; 
b) zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, 
c) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
d) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z serwisu, 

2. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach: 
a) prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego www.youtube.com (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA) 
b) popularyzacji Serwisu za pomocą serwisu społecznościowego Facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii) 
c) popularyzacji Serwisu za pomocą serwisu społecznościowego twitter.com (administrator cookies zewnętrznego: Twitter Inc. z siedzibą w USA) 
d) popularyzacji Serwisu za pomocą serwisu społecznościowego plus.google.com (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA) 

§ 5 Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies 

1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies: 
a) Przeglądarka Internet Explorer
b) Przeglądarka Mozilla FireFox
c) Przeglądarka Chrome
d) Przeglądarka Safari
e) Przeglądarka Opera 

2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. 

3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.