Za rozwojem Uniwersytetu stoją ludzie

Warto o nich pamiętać

Za rozwojem Uniwersytetu stoją ludzie

Warto o nich pamiętać

25 samodzielności Uniwersytetu w Białymstoku to czas intensywnego rozwoju. Uczelnia wykształciła własne kadry, znacznie poszerzyła swoją ofertę edukacyjną, zakres realizowanych badań. Uniwersytet wzbogacił się o nowe obiekty i infrastrukturę, w tym naukową, która nie tylko znacząco podniosła komfort studiowania i pracy na UwB, ale też dała nowe możliwości popularyzowania wiedzy, działalności w sferze kultury czy współpracy z otoczeniem.

Ten rozwój nie byłby możliwy, gdyby nie ludzie, którzy z wizją, pasją i zaangażowaniem oddawali się pracy na rzecz uczelni: tworzyli jej strukturę, zarządzali jednostkami, budowali zespoły naukowe, inspirowali i wspierali studentów, sprawnie administrowali różnymi sferami działalności Uniwersytetu. Takich osób było bardzo wiele. Niestety – niektórych spośród nich nie ma już wśród nas.

W tym jubileuszowym dla Uniwersytetu w Białymstoku roku chcemy przypomnieć i w ten sposób upamiętnić choć niektórych nieżyjących już pracowników; tych, którzy w rozwój uczelni wnieśli szczególnie istotny wkład. Wielu związało się z Uniwersytetem na znacznie dłużej, niż 25 lat. Wielu rozpoczęło pracę na jego rzecz na długo przed tym, gdy uczelnia się usamodzielniła. Budowali od podstaw Filię Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku, kładli podwaliny poszczególnych jednostek, dziedzin i dyscyplin naukowych, stawiali milowe kroki w ich rozwoju przed i po 1997 roku.

Niech to symboliczne wspomnienie będzie wyrazem naszej wdzięczności, szacunku i pamięci.

1931-2015

Prof. dr hab. Stanisław Alexandrowicz
Historyk. Dwukrotnie (1978-1981 oraz 1982-1983) pełnił funkcję prodziekana Wydziału Humanistycznego w Filii UW w Białymstoku. Kierował też Zakładem Historii Starożytnej i Średniowiecznej.

1931-2015

Dr hab. Michał Balicki, prof. UwB
Pedagog. Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii od 1981 do 1988 r.; był też zastępcą kierownika Filii UW w Białymstoku.

1937-2021

Prof. dr hab. Jolanta Brach-Czaina
Filozof. Kierownik Zakładu Wychowania Estetycznego na Wydziale Pedagogiki i Psychologii; za jej kadencji w 1995 roku Zakład ten zmienił nazwę na Zakład Kulturoznawstwa. Była inicjatorką powołania kierunku pedagogika kulturoznawcza.

1934-2020

Prof. dr hab. Jan Bystrek
Biolog. Kierownik Zakładu Botaniki Filii UW i UwB. Specjalista z zakresu lichenologii. Pomysłodawca zielnika porostów Polski północno-wschodniej na UwB. Opisał kilkadziesiąt taksonów porostów.

1953-2018

Dr Włodzimierz Chętnicki
Biolog. Profesor senior UwB. Założyciel i wieloletni (1978-2013) opiekun Koła Naukowego Biologów – miejsca realizacji pasji biologicznych i źródła ścieżek zawodowych licznych pracowników naukowych.

1955-2020

Prof. dr hab. Bogusław Cudowski
Prawnik. Wieloletni kierownik Zakładu Zbiorowego Prawa Pracy, a od 2014 r. – Katedry Prawa Pracy na UwB.

1925-1988

Doc. dr inż. Kazimierz Czerepko
Chemik. Organizator (od 1968) i pierwszy kierownik Zakładu Chemii na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Filii UW w Białymstoku (1973-1978), a później zastępca dyrektora Instytutu Chemii (1981-1984).

1940-2022

Prof. dr hab. Jan Czykwin
Literaturoznawca. W latach 2002–2008 dyrektor Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu w Białymstoku. Przez kilkanaście lat piastował także stanowisko kierownika Katedry Rosyjskiej Literatury Dawnej. Wcześniej kierownik Zakładu Filologii Rosyjskiej w Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku.

1941-2022

prof. Ludwik Dobrzyński
Fizyk. Pierwszy dziekan Wydziału Fizyki UwB (2007-2008), a wcześniej (1990-1993) dziekan ówczesnego Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego w Filii UW w Białymstoku. Zorganizował od podstaw Pracownię Metod Jądrowych Fizyki Ciała Stałego, przekształconą później w Zakład Fizyki Ciała Stałego (był kierownikiem tych jednostek w latach 1983-2007). Uhonorowany m.in. Medalem Uniwersytetu w Białymstoku.

1937-2015

Prof. dr hab. Elżbieta Feliksiak
Literaturoznawca. Dyrektor Instytutu Filologii Polskiej w latach 2002-2005, a w latach 1993-1999 przewodnicząca jego Rady Naukowej. Przez wiele lat kierowała też Zakładem Teorii i Antropologii Literatury.

1936-1998

Prof. dr hab. Jan Gajewski
Ekonomista. W latach 1985–1987 oraz 1990–1993 był prorektorem UW ds. Filii w Białymstoku. W latach 1984-1985 pełnił funkcję dziekana Wydziału Administracyjno-Ekonomicznego, a w latach 1987–1990 oraz 1993–1996 – dziekana Wydziału Ekonomicznego. Wniósł znaczący wkład do procesu usamodzielnienia się Uniwersytetu w Białymstoku.

1941-1990

Doc. dr hab. Helena Gnatowska
Historyk. Od 1986 r. kierowała Zakładem Nauki o Polityce Instytutu Nauk Społecznych w Filii UW w Białymstoku.

1934-2020

Prof. dr hab. Michał Gnatowski
Historyk. Prorektor Uniwersytetu w Białymstoku w latach 1997-1999; wcześniej w latach 1980-1986 i 1996-1997 zastępca kierownika Filii UW. Wieloletni redaktor ,,Studiów Podlaskich” (rocznik Instytutu Historii UwB) – t. 1-19 (1990-2011).

1936-2008

Mgr Anatol Iwaniuk
Lektor, wykładowca. Przez dwie kadencje, w latach 1976-1984, kierował Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych. W tym czasie jednostka znacząco się rozwinęła: zmieniła się struktura SPNJO oraz zwiększyła liczba pracowników.

1928-2004

Dr Jan Jakubowski
Dyrektor Biblioteki Głównej Filii UW w Białymstoku w latach 1982-1990.

1922-1996

Prof. dr hab. Franciszek Januszek
Pedagog. Prodziekan nowo utworzonego Wydziału Humanistycznego (1972-1975), organizator i pierwszy dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii (1977-1978); w latach 1978-1981 był zastępcą kierownika Filii UW w Białymstoku.

1946-2000

Dr hab. Zbigniew Jarosiński
Literaturoznawca. Opoka Zakładu Literatury Międzywojennej i Współczesnej w Filii UW, a potem Uniwersytecie w Białymstoku.

1930-2002

Prof. dr hab. Andrzej Jezierski
Historyk. W 1972 r., gdy WSN z instytucji zawodowej przekształcono w uczelnię uniwersytecką z prawem nadawania tytułu magistra, powierzono mu kierownictwo Filii UW w Białymstoku (do 1975 r.)

1929-2002

Prof. dr hab. Zdzisław Kajak
Ekolog, znany na świecie hydrobiolog. W latach 1983-1995 wykładowca w Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku, twórca zespołu naukowego obecnej Katedry Ekologii Wód.

1930-2017

Dr hab. Helena Karwacka
Literaturoznawca. W latach 1981-1993 pełniła funkcję dyrektor Instytutu Filologii Polskiej.

1953-2005

Regina Kołodko
Pracownik Wydziału Prawa od 1975 r., w latach 1993-2005 dyrektor administracyjny jednostki.

1931-2004

Dr Antoni Konarzewski
Fizyk. Dyrektor Pierwszego Seminarium Nauczycielskiego w Białymstoku do 1968 r., a po powołaniu Filii UW w Białymstoku – zastępca organizatora Wyższej Szkoły Nauczycielskiej w strukturze Filii. Kilkukrotnie (w latach 1980-1981, 1981-1984, 1985-1987) pełnił funkcję prodziekana ds. dydaktycznych Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego. Od 1975 do 1984 – kierownik Pracowni Wyładowań Poślizgowych w Zakładzie Fizyki.

1949-2015

Prof. dr hab. Hanna Konopka
Historyk. W latach 2000–2003 była dyrektorem Instytutu Historii Uniwersytetu w Białymstoku. Wcześniej kierowała m.in. Zakładem Dydaktyki Historii i Wiedzy o Społeczeństwie.

1937-2019

Dr hab. Halina Krukowska, prof. UwB
Literaturoznawca. Wieloletnia kierownik Zakładu Literatury Polskiej, a potem Zakładu Literatury Oświecenia i Romantyzmu. Uhonorowana tytułem doktora honoris causa UwB w 2018 r.

1931-2012

Prof. dr hab. Sław Krzemień-Ojak
Filozof, teoretyk i historyk kultury. Stworzył od podstaw w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku specjalność kulturoznawczą, która stała się zaczątkiem studiów kulturoznawczych. Był pierwszym kierownikiem Zakładu Wiedzy o Kulturze.

1931-2015

Prof. Zbigniew Kuderowicz
Filozof. Założyciel Katedry Filozofii w UwB, a wcześniej jednostki filozoficznej w ramach Filii UW. W latach 1987-1990 był też prorektorem UW ds. Filii w Białymstoku.

1947-2011

Dr hab. Andrzej Krzysztof Kwaśniewski, prof. UwB
Fizyk i matematyk. Pierwszy dyrektor Instytutu Informatyki utworzonego w 1999 r. na Wydziale Matematyczno-Fizycznym (do roku 2002); kierownik Zakładu Matematyki Dyskretnej i Oprogramowania (2000-2003). Zorganizował Kolegium Komputerowo-Przyrodnicze i był jego wieloletnim kierownikiem.

1923-2016

Prof. dr hab. Juliusz Łukasiewicz
Historyk. Prorektor UW ds. Filii w Białymstoku w latach 1975–1981.

1931-2018

Prof. dr hab. Stanisław Maleszewski
Biolog. Był dyrektorem Instytutu Biologii na Uniwersytecie w Białymstoku (1991-1993). Wcześniej zajmował stanowisko kierownika Zakładu Botaniki i Fizjologii Roślin Filii UW w Białymstoku, był też kierownikiem Zakładu Fizjologii Roślin.

1950-2018

Dr Jerzy Mieszkowski
Prawnik. Wieloletni pracownik i prodziekan Wydziału Prawa w latach 1987-1993.

1932-1997

Doc. dr Teresa Monasterska
Historyk. W latach 1975-1978 kierowała Wydziałem Humanistycznym Filii UW w Białymstoku i Zakładem Historii Najnowszej XIX-XX w. (1980-1988).

1939-2014

Prof. dr hab. Alina Myrcha
Biolog. W filii UW w Białymstoku stworzyła Zakład Biologii, przekształcony w 1989 roku w Instytut Biologii i kierowała nim przez 20 lat (w latach 1976-1990 i 1997-2002). Pełniła funkcję prodziekana, a następnie dziekana Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego, była również zastępcą kierownika Filii UW w Białymstoku.

1939-1997

Prof. dr hab. Andrzej Myrcha
Biolog. Współtwórca Instytutu Biologii w Filii UW w Białymstoku i jego dyrektor w latach 1993-1997. Eksponaty zgromadzone przez Profesora podczas badań Antarktyki i wypraw na Spitsbergen stały się zaczątkiem zbiorów dzisiejszego Uniwersyteckiego Centrum Przyrodniczego.

1947-2022

Prof. dr hab. Anatol Odzijewicz
Fizyk. Dziekan Wydziału Matematyczno-Fizycznego (1997-2005) oraz Wydziału Matematyki i Informatyki (2008-2016). Dyrektor Instytutu Matematyki (2005-2008 oraz 2016-2019). Przez lata kierował na Katedrą Fizyki Matematycznej, a także Zakładem Metod Geometrycznych w Fizyce.

1954-2019

Prof. dr hab. Bogusław Nowowiejski
Językoznawca. W latach 1985-1999 był wicedyrektorem Instytutu Filologii Polskiej, a od 2005 do 2008 – przewodniczącym Rady Naukowej IFP. W latach 1999-2005 pełnił funkcję prorektora Uniwersytetu w Białymstoku, a następnie – od 2008 do 2016 – dziekana Wydziału Filologicznego. Przez wiele lat kierował Zakładem Historii Języka Polskiego.

1931-2012

Prof. dr hab. Wenancjusz Panek
Psycholog. W latach 1977-1986 prodziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii, a od 1986 do 1993 – dziekan tej jednostki. Twórca Zakładu Psychologii.

1927-2018

Prof. dr hab. Witold Pogorzelski
Matematyk. Od 1984 r. pełnił (przez dwie kadencje) funkcję dyrektora Instytutu Matematyki. Był założycielem Zakładu Logiki Matematycznej i autorem obszernego „Elementarnego słownika logiki formalnej”.

1932-2009

Dr hab. Janusz Popławski, prof. UwB
Pierwszy dyrektor Instytutu Chemii Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego w latach 1980-1984. W latach 1990-93 pełnił funkcję zastepcy kierownika Filii UW ds. nauki i aparatury. Dzięki jego staraniom przekazany został przez Centrum Informatyczne UW sprzęt komputerowy o dużej mocy (BASF), który pozwolił włączyć Filię UW do Ogólnoświatowej Uniwersyteckiej Sieci Komputerowej.

1941-2021

Prof. dr hab. Bazyli Poskrobko
Ekonomista. Ma ogromne zasługi dla rozwoju Wydziału Ekonomii i Finansów. Wniósł m.in. istotny wkład w rozwój młodej kadry i podnoszenie poziomu studiów doktoranckich (w latach 2012–2014 był ich kierownikiem). W 2019 r. został uhonorowany „Medalem Uniwersytetu w Białymstoku”.

1940-2020

Dr hab. Włodzimierz Prokopiuk, prof. UwB
Pedagog. Założyciel i wieloletni kierownik Zakładu Pedagogiki Ogólnej i Metodologii Badań Pedagogicznych.

1940-2009

Prof. dr hab. Helena Puzanowska-Tarasiewicz
Chemik. W latach 1978-1984 prodziekan Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego w Filii UW w Białymstoku, a nastepnie (1984-1990) dyrektor Instytutu Chemii. W latach 1991-1993 pełniła funkcję zastępcy dyrektora Instytutu. Wieloletni kierownik Zakładu Chemii Nieorganicznej i Analitycznej oraz Zakładu Chemii Ogólnej i Nieorganicznej.

1938-2007

Dr hab. Henryk Ruciński
Historyk. W latach 1991-1996 był prodziekanem Wydziału Humanistycznego. W latach 1987-1991 kierował Zakładem Historii Powszechnej i Polski do końca XVIII wieku, a także Zakładem Historii Średniowiecza (2001-2007). Współzałożyciel w Filii UW NSZZ ,,Solidarność’’ i jego pierwszy przewodniczący do 13 XII 1981 r.

1951-2021

Prof. dr hab. Eugeniusz Ruśkowski
Prawnik. W latach 1982–1985 był wicedyrektorem Instytutu Prawa Filii UW w Białymstoku, prodziekanem Wydziału Prawno–Ekonomicznego, a latach 1985–1987 – zastępcą kierownika Filii UW w Białymstoku. Przez wiele lat kierował Katedrą Finansów Publicznych i Prawa Finansowego, był prezesem Zarządu Stowarzyszenia „Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej”, które powstało z jego inicjatywy.

1962-2018

Dr hab. Adam Sadowski, prof. UwB
Ekonomista. Inicjator wielu aktywności podejmowanych przez studentów i nauczycieli na ówczesnym Wydziale Ekonomii i Zarządzania. Z wielkim zaangażowaniem włączał się w inicjatywę utworzenia Wydziału Zamiejscowego UwB w Wilnie.

1942-2022

Prof. dr hab. Jerzy Sikorski
Profesor zwyczajny na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku w latach 1999-2013. Kierował Katedrą Finansów, Rachunkowości i Informatyki, a także pełnił funkcję redaktora naczelnego czasopisma Optimum. Członek Rady Programowej Centrum Kształcenia Służb Skarbowych w Polsce. Za działalność naukową, społeczną i publiczną został uhonorowany licznymi nagrodami i odznaczeniami, m.in. Złotym Krzyżem Zasługi.

1935-2014

Prof. dr hab. Władysław Andrzej Serczyk
Historyk. W latach 1993-1996 był prorektorem UW ds. Filii w Białymstoku, a w latach 1996-1998 dziekanem Wydziału Humanistycznego UwB. Organizator i kierownik Zakładu Historii Europy Wschodniej (1987-1998).

1924-2005

Prof. dr hab. Eugeniusz Smoktunowicz
Prawnik. Kierownik Instytutu Prawa (1987-1990), a następnie pierwszy dziekan Wydziału Prawa (1990) w Filii UW w Białymstoku.

1975-2020

Dr hab. Tomasz Sosnowski
Pedagog. Niezwykle aktywnie zaangażowany w prace organizacyjne na rzecz Zakładu Pedagogiki Społecznej, Wydziału Nauk o Edukacji oraz Uniwersytetu w Białymstoku. Niestrudzony propagator idei wolontariatu, realizator wielu projektów.

1925-2009

Prof. dr Andrzej Stelmachowski
Prawnik. Dziekan Wydziału Administracyjno-Ekonomicznego Filii UW w Białymstoku w latach 1975-1981.

1935-2017

Dr hab. Edward Szpilewski, prof. UwB
Matematyk i informatyk. Dyrektor Instytutu Informatyki na Wydziale Matematyki i Informatyki, kierownik Zakładu Logiki Stosowanej, współtworzył Filię UwB w Wilnie.

1958-2020

Dr Janusz Szymański
Prawnik. Wieloletni pracownik Wydziału Prawa, piastował liczne funkcje w sferze publicznej regionu i kraju. Za swoje niezwykłe zaangażowanie w proces tworzenia samodzielnego Uniwersytetu w Białymstoku otrzymał tytuł „Zasłużony dla Uniwersytetu”.

1930-2019

Prof. dr hab. Edward Szymański
Historyk, religioznawca i antropolog. Piastował stanowisko kierownika Zakładu Antropologii Kulturowej, a od 1997 r. – kierownika Katedry Antropologii Kulturowej w Instytucie Socjologii.

1938-2013

Dr hab. Michał Święcki, prof. UwB
Fizyk. Organizator fizyki teoretycznej w Białymstoku, kierownik powołanej w 1978 r. Pracowni Fizyki Teoretycznej. W 1981 r. został kierownikiem nowo powołanej Katedry Fizyki. W latach 1983-1986 pełnił funkcję zastępcy prorektora UW do spraw Filii w Białymstoku. W 1993 r. pod jego kierunkiem powstaje Instytut Fizyki (pełnił obowiązki jego dyrektora). Aktywnie wspierał utworzenie Obserwatorium Astronomicznego na dachu akademika przy ul. Krakowskiej w Białymstoku.

1931-2001

Dr hab. Mikołaj Tarasiewicz, prof. UwB
Był jednym z twórców Zakładu Chemii Ogólnej i Nieorganicznej w Instytucie Chemii. Udzielał się w pracy oświatowej na rzecz środowiska.

1941-2013

Dr Andrzej Wojciech Trybulec
Matematyk i informatyk. Zastępca Dyrektora Instytutu Informatyki w latach 2002-2007. Kierował Zakładem Informatyki, Zakładem Logiki Stosowanej, Zakładem Programowania i Metod Formalnych. Twórca systemu Mizar.

1961-2022

mgr Mariola Wojtkiewicz
Była zatrudniona na Wydziale Nauk o Edukacji, w Katedrze Pedagogiki Specjalnej i Działań Twórczych (Zakład Edukacji Artystycznej). Prowadziła zajęcia ze studentami z wiedzy o teatrze, sztuki słowa i terapii przez teatr, a także warsztaty zachowań komunikacyjnych. Była opiekunem Studenckiego Koła Teatralnego „StuKoT”.

1947-2023

Prof. dr hab. dr h. c. mult. Jerzy Wilkin
Ekonomista. Przez kilka lat kierował Zakładem Przedsiębiorczości na Wydziale Ekonomii i Zarządzania. W 2011 roku został uhonorowany tytułem doktora honoris causa UwB.

1935-2023

dr hab. Piotr Wróblewski
Językoznawcza, tłumacz, bibliotekarz, wychowawca wielu pokoleń studentów, były profesor Uniwersytetu w Białymstoku. Współpracował przy tworzeniu biblioteki uczelnianej. Pełnił funkcję prodziekana Wydziału Filologicznego ds. naukowych.

1930-2015

Prof. dr hab. Mieczysław Wrzosek
Historyk. Dziekan Wydziału Humanistycznego Filii UW w latach 1986-1990 oraz 1993–1996. Ponadto kierował Zakładem Historii Powszechnej i Polski od końca XVIII wieku do 1918 roku. Współorganizator badań nad historią wojskowości w Filli UW i UwB.

1924-2008

Prof. dr hab. Andrzej Wyczański
Dyrektor Instytutu Historii Filii UW w Białymstoku, a w latach 1991–2000 przewodniczył jego Radzie Naukowej. Z Jego inicjatywy doszło do założenia instytutowego periodyku naukowego – „Studia Podlaskie”. Uhonorowany tytułem doktora honoris causa UwB w 1999 r.

1931-2018

Prof. dr hab. Andrzej Wyrobisz
Historyk i współorganizator naukowego środowiska historyków w Białymstoku. Pierwszy Kierownik Zakładu Historii (1969-1975), a potem także pierwszy dyrektor Instytutu Historii (1980-1981). Czterokrotnie wybierany dziekanem Wydziału Humanistycznego (1968-1972, 1972-1975, 1980-1982, 1984-1985 – dwie ostatnie kadencje niedokończone ze względów na naciski polityczne KU PZPR i ministerstw

1952-2002

Dr hab. Wojciech Andrzej Zaborowski
Socjolog. Organizator i kierownik Zakładu Socjologii Struktur Społecznych.